Forløb

Du gehörst dazu – ein Thema über Identität, Zugehörigkeit und Verantwortung

Forløbet kobler tysk sprog, tekst og kultur. Fokus ligger på værdi som et mellemmenneskeligt fænomen: vi giver hinanden værdi, og vi har værdi uafhængigt af køn, religion, kultur, sociale eller personlige forskelle. 

Forløbet er henvendt til tysk fortsættersprog B i 1. g.

Anslået tidsforbrug: 8 moduler à 95 minutter

Vi arbejder med undertemaer som Unsicherheit, Selbstliebe, Akzeptanz, Verantwortung, Mitmenschlichkeit eller Vielseitigkeit.

Forløbet opfylder læreplanens krav om, at arbejdet med tysk sprog, tekst og kultur integreres således, at fagets discipliner opleves som en helhed. Eleverne træner følgende læreplansmål og kernestof:

 • læse og forstå forskellige typer og genrer
 • bruge faste udtryk og vendinger i forbindelse med meningstilkendegivelse
 • anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
 • på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster

 

Forløbsbeskrivelse

Eleverne arbejder overvejende i par og i mindre grupper, og de skriftlige øvelser undervejs er flere steder tænkt ind som skridt hen mod at øve mundtligt referat i par. Valget af fire tekster overholder minimumsantal for et forløb, og deres rækkefølge er bestemt ud fra, hvor simpelt og komplekst et ordforråd, teksterne indeholder.

Under evaluering gives der forslag til eksamenstekst. Undervejs er eksempel på én lydaflevering og én skriftlig aflevering.

 

Materiale

Kendetegnende for alle tekster er, at de beskæftiger sig med samfundsrelevante temaer som identitet og køn, forbrug som et statussymbol, livet som flygtning i Tyskland og det at tage imod flygtninge. Med en klasse, der er nået langt, kan man evt. indlede forløbet med en hurtig læsning af den tyske grundlovs artikel 1(1) for at vise, at det enkelte menneskes ukrænkelighed og værdi er italesat på statsplan.

Digtet stammer fra østrigske Martin Auer, mens de resterende tre tekster i forløbet er fra Tyskland.

 

Kernestof

 

Supplerende stof

Estimeret sideantal: ca. 15 sider

 

Forløbet

Modul 1 

Lærerforberedelse er at kopiere Ein Kartenspiel mit Körperteilen og medbringe sakse.
Eleverne skal læse det lille digt af Martin Auer, Ich habe , hvor det lyriske jeg beskriver sin eksistens ud fra sine kropsdele, for så til sidst at signalere usikkerhed, eller at jeget ikke hviler i sig selv og ikke er ét med sig selv. Elevproduktet er en lydfil med højtlæsning og oversættelse.  

Før eleverne læser digtet, skal de repetere elementært ordforråd til de kropsdele i samme rækkefølge, som de optræder i digtet. Derved fokuseres på kropsdelene adskilt, eleverne får udtalt gloserne og set dem i sammenhæng for at lette tekstforståelsen.  

Læreren begynder med Einstieg 1: Ein Kartenspiel mit Körperteilen

Kortspillets opbygning:
(Først klippes kortene ud)
Eleverne skal spille kortspillet i grupper af 3-4 personer. Det er et slags ”domino-kortspil” med en fast rækkefølge, én begynder og én afslutter. Kortene blandes og fordeles på alle deltagere. Kortet med ”begyndelses-pilen” indikerer spillets start. Eleverne skal læse de instrukser højt, der står på kortene ”Ich habe” xx og ”Ich suche” xx og lytte sig frem til, hvem der sidder med det næste kort, så man kan tage taleretten. Kortet med ”das Ende” indikerer kortspillets afslutning

Dernæst følger Einstieg 2 - Højtlæsning og oversættelse som lydfil:
Eleverne får nu digtet udleveret, som de skal optage en højtlæsning af på tysk og en oversættelse til dansk. Øvelsen støtter gloser i at konsolidere sig, og den træner udtale. Brug evt. peer-feedback, hvor én elev lytter til en anden elevs højtlæsning og oversættelse og giver respons på udtale og intonation, fx ved at bruge udtalefunktionen hos dict.cc
 

Giv eleverne spørgsmål til tekstforståelsen - bed evt. eleverne besvare spørgsmålene til teksten på skrift.

 1. Was ist eine Seele?
 2. Was ist der Unterschied zwischen dem Körper und der Seele?
  1. Der Körper ist… + ledsætningen wogegen die Seele…
 3. Was ist der Bedeutungsunterschied zwischen den Verben ”haben” und “sein”?
  1. Das Verb „haben“ signalisiert…
  2. Das Verb „sein“ signalisiert…
 4. Das lyrische ich beschreibt seinen Körper, also existiert das Ich. Was meint das lyrische Ich dann, wenn es in der letzten Zeile fragt „wo bin Ich“?
 5. Die Mehrheit der Zeilen haben den Aufbau “Ich habe” gefolgt von einem Akkusativobjekt. Am Ende wird aber das Verb sein benutzt. Welche Wirkung hat diese Veränderung auf unseren Eindruck vom lyrischen Ich? Benutz eins der Adjektive:
  1. “Selbsbewusst - unsicher - suchend -überzeugt - zweifelnd -skeptisch -selbstsicher”
 6. Welches Thema wird im Gedicht angesprochen?

Herefter følger opsamling eller aflevering af svarene - lad evt eleverne bytte svar og rette dem.

 

Modul 2 og 3

Eleverne læser tekst 2: Kummer, Wieviel ist dein Outfit wert? (2019). Rappen kritiserer iscenesættelsen af luksusbrands som statussymboler, der har værdi for mennesker. Eleverne skal italesætte forskellige værdi-forståelser og forholde sig mere kritisk til den rolle, nogle influencere kan have. Der skal laves en gloseliste til sangen, da især nogle af verballeddene i konjunktiv 2 er svære for 1.g-elever at gennemskue.

Elevprodukt: skriftlig aflevering.

Lad eleverne arbejde sammen to og to med en række opgaver. Læreren kan koncentrere sig om at hjælpe de svagere elever, især hvis lektionen er virtuel. Giv eleverne arbejdsarket “Kummer -Wieviel ist dein Outfit wert”.

Efter pararbejdet er der opsamling i klassen, hvor læreren introducerer den skriftlige opgave (se nedenfor). Eleverne sættes sammen i grupper med fire-fem elever i hver med denne lille opgave:

Gruppesamtale før skriveopgaven - Redet in der Gruppe: 

 1. Folgt ihr besondere Influencer auf sozialen Medien wie Instagram, YouTube, TikTok oder Snapchat?
 2. Wenn ja,
  1. Welche? Gibt ein paar Beispiele.
  2. Warum gerade diese Influencer?

Selve skriveopgaven påbegynder eleverne i timen og færdiggør hjemme. Angiv evt. en tidsramme for, hvor længe eleverne skal arbejde med opgaven:

Ein individueller Kommentar zur Rolle von Influencern 

Schreibt 120-150 Wörter über die Rolle von Influencern, indem du Folgendes kommentierst:

 • Wann sind Influencer gute Inspirationsquellen?
 • Wann sind sie schlechte Vorbilder?

Dabei müssen folgende Ausdrücke benutzt werden

Disse udtryk skal bruges
Auf der einen Seite
 
aber auf der anderen Seite
 
Obwohl
(på trods af/selvom): konjunktion, der indleder en ledsætning
 
 
 
 
Außerdem
(desuden): adverbium
 
 
 
 
Meiner Meinung nach
 
 
 
 
Ich denke,
 
dass ...
 

 

 

Modul 4 og 5

I disse timer behandles tekst 3: Checkeins, Neuneinhalb, Neue Heimat – Wie sich Mayars Familie in Deutschland einlebt,  07/01/2017.  Eleverne træner koblingen af lytte- og læsestrategier ved at se den lille reportage om familien Abdulkarim, hvor der er undertekster til, og de besvarer mange og meget tekstnære spørgsmål til reportagen. Dernæst overføres arbejdet med tekstforståelse til træning af referat. Brug gerne et screenshot af familiemedlemmerne, hvor navne med personerne skrives på, det letter lyttearbejdet for eleverne.

Lærerens forberedelse: Printe siderne med referatkort, så der er ét til hver elev. Medbringe sakse, så eleverne kan klippe kortene fra hinanden.

Timerne kan forløbe efter denne plan:

1. Neunkirchen-Seelscheid googlen

 • Welche große Städte befinden sich in der Nähe? 
 • In welchem Bundesland liegt Neunkirchen-Seelscheid?  

2. Vi ser videoen sammen med undertekster. De genfortæller parvis hinanden på dansk de ting fra videoen, som de har forstået.

3. Fragen zur Reportage

Giv eleverne arbejdsarket “Neue Heimat -Aufgaben zum Text” -gerne elektronisk.

4. Forslag til gennemgang af spørgsmål

 • Brug spørgsmålene til reportagen i en øvelse med underskriftsindsamling.
 • Bed eleverne parvis om at transformere spørgsmålene til sandt/falsk øvelse, de laver til et andet par.
 • Brug spørgsmålene som forberedelse til gruppesamtaler med læreren, hvor de kun må medbringe stikord.
 • Brug spørgsmålene som quiz-og-byt kort.

5. Handlingsreferat skal øves to og to

 • Alle elever får udleveret papirer med referatkort og en saks. Mens de klipper, introducerer læreren opgaverne på en projektor:
 • Placer kortene kronologisk i forhold til reportagens kronologi.
 • Giv hver elev 5 minutter til at se på sætningerne og øve hvilke sætninger, der kan formuleres (husk at bøje verberne). På skift genfortæller eleverne parvis handlingen for hinanden på tysk. Den ene elev fortæller ud fra sine kort, den anden følger med i sin bunke og lægger kortene på bordet som markering i takt med, at de bliver brugt. Det gør ikke noget, at de hører referatet to gange i træk, de kan evt. i parrene vedtage, at den sprogligt stærkeste elev starter, så den anden elev kan genbruge formuleringer.

 

Modul 6 og 7

Eleverne arbejder med tekst 4 af Lisa Altmeier, Transgender und Transsexualität – Wie Felis Geschlechtsanpassung wahr wurde

Eleverne øver på forskellige vis tekstforståelse og rekonstruktion af indholdet herunder det at kunne lede i teksten efter svar. Derudover træner de brugen af tidsadverbialer på første position i hovedsætningen. Også her bruges de skriftlige øvelser undervejs som trædesten hen mod at kunne give et mere frit, mundtligt referat af indholdet.

Begynd timen med Einstieg (gruppearbejde)

 1. Schlagt die Wörter in den Kästchen unten im Wörterbuch nach.
 2. Verteilt die Wörter unter euch. Der Reihe nach erklärt jeder ein Wort, ohne das Wort oder Teile davon zu sagen. Die anderen müssen währenddessen das Wort raten.
 3. Der Gewinner/die Gewinnerin? Wer die meisten Wörter erratet. 

 

Opgave i modul 6 og 7
Geschlecht (n.)
Geschlechtsanpassung (f.)
verbergen (vb.)
ungern (adv.)
verkleiden (vb.)
verdrängen (vb.)
trans Frau (f.)
weiblich (adj.)
männlich (adj.)
Cis-Frau (f.)

 

Læreren læser højt eller indtal evt. en højtlæsning af den resterende del af teksten, som eleverne kan lytte til, mens de selv læser resten af artiklen for at hjælpe forståelse og glosetræningen på vej. Bed dem selv notere 5 spørgsmål til indholdet, som er relevante for at forstå og kunne formidle indholdet af teksten.

Eleverne arbejder dernæst med opgaver til teksten. Læreren kan have fokus på de svagere elever, mens de stærkere elever kan arbejde for sig selv.

Giv alle elever adgang til alle opgaver. Lad de svageste bestemme tempoet: Når fx opgave A er besvaret af de svageste, er der fælles gennemgang. Når de stærkeste elever er færdige med næste arbejdsark, gennemgås besvarelserne, før der er pararbejde med genfortælling

A. Opgaven Richtig oder Falsch -Transgender und Transsexualität
B og C. Zeitablauf und Selbstgefühl

Derefter arbejder eleverne i par: D. Nacherzählung-Paarübung-Transgender und Transsexualität

Har man mere tid, kan man træne eksamenslæsning. Det er godt at give eleverne mulighed for at blive bedre til eksamenslæsningen undervejs i undervisningen. Eleverne har brug for at øve læsning på tid, bruge læsestrategier og træne selv at kunne vurdere, hvilke ord, der er vigtige/nødvendige at slå op for at forstå teksten.

Brug evt. artiklen af Caroline Kunz Das ist: Lukas, einer von wenigen geouteten trans Schauspieler*innen fra Jetzt.de

Giv eleverne 30 minutter til at læse og forstå artiklen, dvs. skrive stikord, slå ord op i ordbogen. Når tiden er gået, samarbejder de parvis om at genfortælle på dansk, hvad teksten handler om. Formålet er at træne læsning i en eksamenslignende situation og de strategier, der er relevante her, og fokus er derfor ikke på mundtlig formidling. Ved at tillade at samtalen foregår på dansk, gives der plads til virkelig at fokusere på forståelse, hvilket kan styrke elevernes følelse af mestring.

 

Evaluering

Som afslutning på forløbet kan man arrangere en prøveeksamen med følgende tekst, der passer til emnet: Florian Weyand, »Man wird glücklich – oder man lebt nicht mehr lange«, WB, 17.07.2019

Lad evt. eleverne forberede teksten hjemme, og enten kan man trække en vilkårlig elev, som eksamineres foran klassen med en anden elev som censor - eller man kan lade dem arbejde i grupper à tre med fordelte roller.

 

Kreditering

Mette Brusgaard, Svendborg Gymnasium, i samarbejde med CFU 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.