Artikel

Fagligt samspil i tysk

Det faglige samspil kræver administration og kommunikation, men lykkes man med at organisere tværfagligt samarbejde, kan det bidrage med både dybde, bredde og motivation.

Overførselsværdi 

Værdien af det faglige samspil mærker vi som undervisere måske tydeligst, når eleverne pludselig i vores undervisning bidrager med pointer og vinkler, de tager med sig fra andre fag. I disse situationer får eleverne en øget forståelse af både den konkrete faglighed og fagenes samspil, men det virker også motiverende både pga. genkendelsens glæde og pga. den mestringsfølelse, sådanne oplevelser giver. Disse situationer kan man iscenesætte, så de ikke opstår tilfældigt.

Der ligger en pointe i at give eleverne erfaringer med, at gymnasiefagene er konstruktioner, som ikke senere i livet vil stå så isoleret. Hvert fag bidrager med noget viden og nogle kompetencer, som eleverne senere får brug for selv eller sammen med andre, når de kombinerer faglighederne for at undersøge spørgsmål i deres studie- og arbejdsliv.

 

Faglighed og fagligt samspil

Når det er sagt, bør vi som faglærere insistere på værdien af faglig dybde og faglig kontinuitet og på, at faglig viden og kompetencer skal være forudsætninger for et konstruktivt fagligt samspil. Værdier og målsætninger i henholdsvis fagfaglighed og fagligt samspil behøver ikke at være modsætninger, men kan understøtte hinanden.

I Almen Sprogforståelse ligger der et stort potentiale for tyskfaget i at være en del af det faglige samspil. Har man samme elever til både tysk og almendelen af AP, er der så mange ting, der bliver meget nemmere at forklare: I grammatikken er det fx hele sætningsanalysen og de sammensatte verbalformer. I ordforrådet er det transparensen i ordenes stammer og paralleller i orddannelsen, hvor der er masser af overførselsværdier i præ- og suffikser.
I forhold til sprog som udtryk for kulturer og identitet kan tysk bidrage med mange vinkler på både sproghistorie og sproglig praksis.

Også i studieretningsforløbene har tyskfaget både stort potentiale og stort udbytte af at deltage i faglige samspil. Forudsætningen er en kommunikation mellem lærerne, så at den faglige synergi opnås. Man kan hurtigt forhøre sig blandt klassens lærere om deres planer og derefter koble tyskfaglige komptencer og kernestof på. Eksempelvis kan både eleverne og forløbet profitere meget af, at de hører om romantikken i dansk parallelt med et forløb om eventyr og romantisk lyrik og billedkunst i tysk. Eller at de parallelt med et tyskforløb om Die Berliner Mauer lærer om de politiske ideologier i samfundsfag eller Den Kolde Krig i historie. Eller at eleverne i et tyskforløb om Einwanderung und Integration kan bruge viden fra samfundsfag om integrationsformer, identitetsdannelse og integrationstiltag og -udfordringer i Danmark. Og i fx et forløb om Gleichschaltung im Dritten Reich profiterer også både tysk og historie af et fagligt samspil.

Har man eleverne på A-niveau eller i forbindelse med SRP kan endnu mere lade sig gøre: Effi Briest i sammenligning med det moderne gennembrud i Danmark, en sammenligning af grønne partier i Tyskland og Danmark, Hitlerjugend med en psykologi-analyse af det forførende fællesskab, en analyse af Schuberts Lieder i tysk og musik, eller i tysk og samfundsfag en sammenlignende analyse af den nationale Identitet i Tyskland og Østrig og dennes sammenhæng med landenes Vergangenheitsbewältigung.

 

Kreditering

Signe Mølby Pors Leipold, Lemvig gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.