Artikel

Arabisk, japansk, kinesisk, russisk og tyrkisk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i sprogfagene i forbindelse med COVID-19.

Efter endnu en lang periode med nedlukning og virtuel undervisning er elever, kursister og undervisere nu endelig tilbage i klasselokalet, om ikke på fuld tid, så i hvert fald en del af tiden. Skoleåret lakker mod enden, og sommerens prøver står dermed for døren.

 

Fjernundervisning i arabisk, japansk, kinesisk, russisk og tyrkisk

I arabisk, japansk, kinesisk, russisk og tyrkisk er der som udgangspunkt gode muligheder for at gennemføre fjernundervisning, og i løbet af de forgangne efterhånden mange måneder har vi alle gjort os mange værdifulde erfaringer hermed. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været stor, og underviserne har fra dag ét påtaget sig opgaven med et imponerende gåpåmod. Ikke desto mindre lader det sig ikke fornægte, at virtuel undervisning på mange måder er udfordrende og krævende for både undervisere og elever, og det er klart, at der er områder, der ikke har kunnet fungere ligeså hensigtsmæssigt som i den sædvanlige daglige undervisning. Her tænkes særligt på den mundtlige dimension og den vigtige klassedialog og samtale.

Således kan det efter genåbning af skoler være hensigtsmæssigt at fokusere på den mundtlige dimension i undervisningen. Den mundtlige dimension kan fx understøttes i klasserummet både i klassedialogen, i mundtligt par- og gruppearbejde, ligesom den kan støttes op med både sparring, spontan og planlagt peer-feedback. Den mundtlige sprogproduktion kan ligeledes planlægges med blik for både undervisningsdifferentiering og differentieret feedback.

Dette kan organiseres ved opdeling af klassen i par og grupper fx efter fagligt niveau, særlige behov og udfordringer. Derudover kan man prioritere at bruge mere tid på vejledning af de fagligt udfordrede elever i par, grupper eller individuelt med fx repetition og opsamling af stof gennemgået i perioden med nødundervisning.

 

Sommerens prøver

Sommerens skriftlige prøve er desværre for langt de fleste elever og kursisters vedkommende aflyst. Den mundtlige prøve afvikles dog, og det understreges, at såvel prøvens form som vurderingskriterierne i den forbindelse er de samme som under normale omstændigheder. Dog gives der i år visse muligheder for fravigelse af læreplanens krav til prøvegrundlaget, jf. § 18 i gymnasienødprøvebekendtgørelse (retsinformation.dk). Konkrete muligheder for tilpasning af prøvegrundlaget i alle berørte fag fremgår af Bilag 1 i den tilhørende vejledning.

 

Hvorledes klæder vi bedst eleverne på til mundtlig prøve?

For de elever og kursister, der kan komme til mundtlig prøve, er det væsentligt i den sidste tid på skolen at repetere og samle op på kernestoffet og de gennemgåede emner. Det er ligeledes vigtigt at oplyse eleverne om rammerne for den mundtlige prøve, så de er trygge og bekendte med eksamensformen, dens indhold og vurderingskriterier. Det er i år særligt vigtigt at give dette ekstra opmærksomhed set i lyset af både ny eksamensform jf. læreplan 2017 samt af perioden med nødundervisning.

I det omfang tiden tillader det, anbefales det, at man som vanligt laver en opsamling på de emner, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen og særligt de emner, der indgår som grundlag for prøven, altså de emner, hvori der stilles eksamensspørgsmål. Herunder anbefales ligeledes repetition af særligt relevante ord, udtryk og vendinger til de forskellige emner samt til at strukturere den mundtlige præstation for derved bedst muligt at understøtte elevernes forberedelse til den mundtlige prøve. Det vil ligeledes være relevant at prioritere forskellige former for eksamensøvelser, således at eleverne får mulighed for at blive fortrolige med form og indhold på den mundtlige prøve.

Eleverne kan fx fremlægge en eller flere elementer af eksamensindholdet til hinanden i par eller mindre grupper samt give hinanden feedback ud fra aftalte parametre, ligesom de kan lave mundtlige afleveringer til læreren enten via pod- eller vodcast.

 

Hvordan hjælper og støtter vi bedst de elever, som i særlig grad har været udfordret af fjernundervisningen?

Elever, som kan have været ekstra hårdt ramt i den forgangne tid, er fx de fagligt udfordrede, der ikke som under normale omstændigheder har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Disse elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp, og i forbindelse virtuel undervisning har fagligt udfordrede elever måske heller ikke villet ”udstille sig” med for mange spørgsmål.

Ligeledes kan nogle elever have været udfordret af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord haft uens vilkår i perioden med nødundervisning, hvilket for en del elevers vedkommende vil have resulteret i et fagligt efterslæb.

De elever og kursister, som har været særligt udfordrede af lange perioder med fjernundervisning, bør vi derfor i den sidste del af skoleåret have et særligt blik for.

Det kan vi gøre ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. Noget af det stof, der er afviklet som virtuel undervisning, kan repeteres i plenum eller i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolige hermed. For de elever, der skal til eksamen, kan det gøres i forbindelse med repetition og opsamlinger, der omhandler de emner, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen og med særligt fokus på de emner, hvori der stilles eksamensspørgsmål. Dette kan organiseres ved opdeling af klassen i grupper fx efter fagligt niveau. Derudover kan man prioritere at bruge mere tid på vejledning af de fagligt udfordrede elever i par, grupper eller individuelt med fx repetition og opsamling af stof gennemgået i perioden med nødundervisning.

Uanset hvilke former, der vælges, kan det være en god idé at forventningsafstemme med eleverne, så de kan få bedst muligt udbytte.
 

Afsluttende standpunktskarakterer (eux, hhx, htx og stx)

Elever og kursister på eux, hhx, htx og stx skal have afsluttende standpunktskarakterer som vanligt. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering af elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder også nødundervisningen, og udtrykker i hvor høj grad, eleven lever op til de faglige mål.

 

Afsluttende standpunktskarakterer (hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering)

Helt ekstraordinært vil også elever og kursister på hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering skulle gives afsluttende standpunktskarakter i fag – eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig) – hvor prøven er aflyst. Reglerne herfor følger af § 20 i gymnasienødprøvebekendtgørelsen. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, og er altså ikke et udryk for fx studieaktivitet, men for elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget. Før afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter kan man vælge at afholde en individuel faglig vurderingssamtale. En sådan samtale kan dog ikke alene udgøre bedømmelsesgrundlaget, og der bør ikke gives en særskilt vurdering heraf.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det er i år særlig vigtigt, at undervisningsbeskrivelser udfyldes, så de giver et fyldestgørende billede af undervisningen. Antallet af gennemgåede forløb er uændret og følger læreplanens krav. Det skal fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen, hvilke emner, der indgår i prøvegrundlaget, og eksaminator skal sikre, at de mundtlige eksamensspørgsmål dækker de faglige mål og kernestoffet så bredt som muligt og giver eksaminanden mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål. Det skal i øvrigt understreges, at et undervisningsforløb ikke automatisk er uegnet til at indgå i prøvegrundlaget, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.

 

Frigivelse af skriftlige prøvesæt

Årets skriftlige prøvesæt frigives dagen efter prøvedagen og forefindes derefter i Prøvebanken. Prøve- og eksamenskalender findes på ministeriets hjemmeside uvm.dk.

 

Links

Politisk aftale om sommerens prøver og eksamener 5. februar 2021 (uvm.dk)

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

Vejledning om gymnasiale prøver i sommeterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer (uvm.dk)
 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Michael Tolstrup
Fagkonsulent

Michael.Tolstrup@stukuvm.dk
+45 23 36 13 89

 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.