Artikel

Fransk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Faglig og didaktisk inspiration til fransk på stx, hhx og hf efter genåbningen og frem til sommerferien

Bemærk, at der ultimo april er udsendt nyhedsbrev til fransk på EMU. Nyhedsbrevet informerer om årets prøver og giver information om vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen.

Nyhedsbrev april 2021

Se også mere i bekendtgørelsen på retsinformation.dk samt vejledningen hertil Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 (pdf).

Til orientering, findes der på undervisningsministeriets hjemmeside desuden en oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med genåbningen (uvm.dk).

Lærerne har endnu engang  ydet en helt fantastisk og virkelig usædvanlig indsats for at få undervisningen i fransk til at lykkes på en faglig og didaktisk forsvarlig måde og har gennem hele perioden udvist en enestående kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen

Som følge af den aftale, Regeringen har indgået om håndtering af prøverne ved sommerterminen 2021, kan elever og kursister potentielt komme til mundtlig prøve i fransk. Det er kun privatister, der kan komme til skriftlig prøve, hvilket betyder, at det er meget få elever, der skal til skriftlig prøve. De skriftlige prøvesæt frigives dagen efter prøvedatoen, hvorefter de kan tilgås via prøvebanken og benyttes i undervisningen.  

Prøvedatoer: Hhx: den 2.juni. Stx: den 1. og 2.juni.

Denne tekst har til formål at give anvisninger og inspiration til den fortsatte undervisning frem til sommerferien. Teksten kommer ind på:

 • Hvorledes samler vi op på og fortsætter undervisningen i fransk?
 • Hvorledes klæder vi bedst eleverne på til en eventuel mundtlig prøve?
 • Evaluering, karaktergivning og bedømmelseskriterier
 • Hvordan hjælper og støtter vi bedst de elever, som i særlig grad er og har været udfordret af fjernundervisningen?
 • Undervisningsbeskrivelsen
 • Vigtige links

 

Hvorledes samler vi op på og fortsætter undervisningen i fransk

I fransk har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre fjern- og virtuel undervisning.

Der har som nævnt rundt på skolerne været anvendt en bred vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en fjernundervisning, der kunne give eleverne det bedst mulige faglige udbytte under de særlige forhold.

Ikke desto mindre er fjern- og virtuel undervisning på mange måder udfordrende og krævende for både undervisere og elever, og det er klart, at der er områder, der ikke har kunnet fungere ligeså hensigtsmæssigt som i den sædvanlige daglige undervisning. Her tænkes særligt på den mundtlige dimension og den vigtige klassedialog og samtale.

Således kan det efter genåbning af skoler være hensigtsmæssigt at fokusere på den mundtlige dimension i undervisningen. Den mundtlige dimension kan fx understøttes i klasserummet både i klassedialogen, i mundtligt par- og gruppearbejde, ligesom den kan støttes op med både sparring, spontan og planlagt peer-feedback. Den mundtlige sprogproduktion kan ligeledes planlægges med blik for både undervisningsdifferentiering og differentieret feedback.

Dette kan organiseres ved opdeling af klassen i par og grupper fx efter fagligt niveau, særlige behov og udfordringer. Derudover kan man prioritere at bruge mere tid på vejledning af de fagligt udfordrede elever i par, grupper eller individuelt med fx repetition og opsamling af stof gennemgået i perioden med nødundervisning.

 

Hvorledes klæder vi bedst eleverne på til mundtlig prøve?

For de elever og kursister, der kan komme til mundtlig prøve, er det væsentligt i den sidste tid på skolen at repetere og samle op på kernestoffet og de gennemgåede emner. Det er ligeledes vigtigt at oplyse eleverne om rammerne for den mundtlige prøve, så de er trygge og bekendte med eksamensformen, dens indhold og vurderingskriterier. Det er i år særligt vigtigt at give dette ekstra opmærksomhed set i lyset af både ny eksamensform jf. læreplan 2017 samt af perioden med nødundervisning.

Til sommereksamen 2021 følger alle elever og kursister læreplan for 2017. Derfor er det naturligvis også fra et lærerperspektiv relevant at orientere sig i læreplanen og vejledningen, hvor rammerne for den mundtlige prøve findes. Desuden findes relevant materiale og information om den mundtlige prøve på EMU, FIP-materialer 2021.

I det omfang tiden tillader det, anbefales det, at man som vanligt laver en opsamling på de emner, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen og særligt de emner, der indgår som grundlag for prøven, altså de emner, hvori der stilles eksamensspørgsmål. Herunder anbefales som vanligt ligeledes repetition af særligt relevante ord, udtryk og vendinger til de forskellige emner samt til at strukturere den mundtlige præstation for derved bedst muligt at understøtte elevernes forberedelse til den mundtlige prøve.

Det vil ligeledes være relevant at prioritere forskellige former for eksamensøvelser, således at eleverne får mulighed for at blive fortrolige med form og indhold på den mundtlige prøve. Herunder er det vigtigt, at eleverne både trænes i at behandle den ukendte tekst inklusive besvare instrukser samt perspektivere til kendte emner og forløb fra undervisningen, jf. undervisningsbeskrivelsen, samt trænes i samtale med udgangspunkt i ukendt billedmateriale Her tænkes særligt på at træne eleverne i at perspektivere til de tekster og emner, som der stilles eksamensspørgsmål i samt arbejde med instrukser til den ukendte tekst, så eleverne ligeledes bliver bekendte med og trygge ved de forskellige instrukstyper, de kan møde. Træning af ordforråd og samtalestrategier med udgangspunkt i billeder er ligeledes en god ide.

Eleverne kan fx fremlægge en eller flere elementer af eksamensindholdet til hinanden i par eller mindre grupper samt give hinanden feedback ud fra aftalte parametre, ligesom de kan lave mundtlige afleveringer til læreren enten via pod- eller vodcast.

Delprøve 1 i de skriftlige prøvesæt kan også benyttes til fx både at træne tekstlæsning, læsestrategi og tekstforståelse samt styrkelse af basal elementær grammatik og ordforråd.

Jf. læreplanen: Eleverne skal på forhånd vide, hvilke emner, der indgår som grundlag for prøven. Det er en god idé, at læreren i et afsluttende repetitionsforløb inddrager eleverne i denne proces.

 

Evaluering, karaktergivning og bedømmelseskriterier

Standpunktskarakteren udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at standpunktskarakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Afsluttende standpunktskarakterer afgives som vanligt – uanset om undervisningen har været virtuel eller ej. Det er vigtig at være opmærksom på, at afgivning af den endelige standpunktskarakter i år udskydes til slutningen af skoleåret. Da standpunktskarakteren i år ophæves til eksamenskarakter, er det således centralt i undervisningen at arbejde med formativ evaluering, så eleverne har mulighed for via klare anvisninger at udvikle sig fagligt, ligesom det er vigtigt i stor grad at klæde eleverne på til både den mundtlige og den skriftlige dimension for således at kvalificere den endelige afsluttende standpunktskarakter.

Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale.

Der henvises desuden til Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om afgivelse af årskarakterer m.v. på BUVMs hjemmeside.

 

Hvordan hjælper og støtter vi bedst de elever, som i særlig grad er og har været udfordret af fjernundervisningen?

Elever, som kan have været ekstra hårdt ramt i den forgangne tid, er fx de fagligt udfordrede, der ikke som under normale omstændigheder har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Disse elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp, og i forbindelse med fx undervisning over Teams har fagligt udfordrede elever måske heller ikke villet ”udstille sig” med for mange spørgsmål.

Ligeledes kan nogle elever have været udfordret af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne kan med andre ord har haft uens vilkår i perioden med nødundervisning, hvilket kan have påvirket deres læringsudbytte.

2.hf-, enkeltfags hf- og gsk-elever, der tager fransk på korte intensive forløb, er ligeledes udfordrede, da deres undervisning næsten udelukkende har ligget i nødundervisningsperioden.

De elever og kursister, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør vi derfor i den kommende overgangsperiode prioritere højt.

Det kan vi gøre ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. Noget af det stof, der er afviklet som virtuel undervisning, kan repeteres i plenum eller i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolige med det nye stof. For de elever, der skal til eksamen, kan det gøres i forbindelse med repetition og opsamlinger, der omhandler de emner, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen og med særligt fokus på de emner, hvori der stilles eksamensspørgsmål. Dette kan organiseres ved opdeling af klassen i grupper fx efter fagligt niveau. Derudover kan man prioritere at bruge mere tid på vejledning af de fagligt udfordrede elever i par, grupper eller individuelt med fx repetition og opsamling af stof gennemgået i perioden med nødundervisning.

Uafhængigt af, hvilke former der vælges, kan det være en god idé at forventningsafstemme med eleverne, så de kan få bedst muligt udbytte.
 

Undervisningsbeskrivelser

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der eventuelt er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” (Vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen)

Undervisningsbeskrivelsen danner baggrund for eksamen, den skriftlige såvel som den mundtlige, og den skal således give et fyldestgørende grundlag for elevens forberedelse frem mod prøven og for censor skal den give indblik i den undervisning, der er pågået, og de emner og det kernestof såvel som supplerende stof, der udgør grundlaget for prøven.

I-og e-bøger samt online ordbøger og online grammatikker, som eleverne skal have mulighed for at tilgå under prøven, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Det er afgørende, at undervisningsbeskrivelsen er udfyldt korrekt. Der er ikke krav til, at den er udformet på en bestemt måde, men der er krav om, at den for hvert større undervisningsforløb indeholder følgende punkter (jf. Eksamensbekendtgørelsen):

 • Emnets titel
 • Beskrivelse af indhold
 • Omfang
 • Særlige fokuspunkter
 • Væsentlige arbejdsformer.

Hvis skolens leder har godkendt, at der udelades dele af prøvegrundlaget, skal dette, som nævnt ovenfor, fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

 

Afslutningsvis

Som nævnt har alle gjort alt for, at eleverne skulle få mest muligt ud af også nødundervisningen i fransk, og jeg ved, at alle også vil gøre deres bedste for, at eleverne føler sig bedst muligt klædt på til at afslutte faget til sommer – på trods af de ændrede vilkår for undervisningen under Covid-19.

 

Henvisning til materialer og information

    

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Tine Brandt
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33 92 53 20
E-mail: Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret 11. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.