Eksempel fra praksis

Når elevernes fremtidsdrømme skaber motivation og virkelyst

Artiklen sætter fokus på, hvordan du som lærer eller vejleder på en FGU-institution finder frem til elevernes fremtidsdrømme og derigennem styrker deres motivation og aktive deltagelse i undervisningen.

En stærk målsætning om, at alle elever opnår uddannelse på FGU Bornholm

På FGU Bornholm har lærerne erfaringer med, at de fleste elever har svært ved at se deres fremtidsdrømme for sig. Mange elever er mærket af en skolegang, der har været præget af personlige, sociale og faglige nederlag. De tør ofte heller ikke at drømme om deres fremtid, da de mangler tillid til egen formåen, og flere elever er også tilbageholdende med at søge ind på en uddannelse.

Ikon for verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
© verdensmaal.org

FGU-institutionen beskriver, hvordan elever giver udtryk for, at de ikke tror på, at de kan gennemføre en uddannelse, og derfor heller ikke tør slippe deres drømme løs. Det er derfor en helt central målsætning på FGU Bornholm, at alle elever får en uddannelse, hvilket er i tråd med FN’s fjerde verdensmål om, at alle unge opnår uddannelse.

Ifølge lærerne på Bornholm er et af de vigtige skridt i retning mod målet at skabe motivation og engagement hos alle elever.

Samtidig inviterer det 13. af de 15 didaktiske FGU-principper, der handler om ”afklaring og vejledning” til, at lærerne på FGU løbende har dialoger med eleverne om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse. Lærerne holder derfor afklarende og vejledende samtaler med eleverne, hvor motivation og engagement er afgørende. Disse samtaler skildrer lærerne som særdeles betydningsfulde i deres arbejde.

 

Når elevernes drømme får mulighed for at blive til virkelighed

Lærerne på FGU Bornholm har længe været optaget af tilgange og metoder, der kan motivere eleverne. Når eleverne starter på FGU, oplever lærerne oftest, at flere elever er stået helt af på almene fag som dansk og matematik. Typisk har de igennem deres skolegang indhentet mange negative erfaringer, når undervisningen har handlet om læsning, skriftlige fremstilling, tal, algoritmer, formler og figurer.

Lærerne oplever også, at eleverne kan have forskellige strategier til at undgå at arbejde i undervisningen. Nogle elever giver ligefrem helt op på forhånd og har opbygget en fortælling om, at de slet ikke egner sig til eksempelvis at læse eller regne. Andre elever kan slet ikke se, hvad de skal bruge stavning og matematik til, når de alle har stavekontrol og lommeregnere på deres mobiltelefoner. Det kræver derfor en særlig indsats af lærerne at styrke elevernes engagement og derigennem deres aktive deltagelse i undervisningen.

 

Kompetenceudvikling med fokus på elevsamtaler

I forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb har FGU Bornholm i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet en interviewguide til samtaler, der leder eleverne til at dele deres fremtidsdrømme. Interviewguiden er et nyttigt redskab, der både sætter rammen for samtalen og inspirerer til spørgsmål, der er gode at stille. Se guiden i PDF´en øverst på siden. 

Men interviewguiden kan ikke stå alene. Et andet vigtigt redskab er at hjælpe eleverne med at visualisere deres drømme, så eleverne kan se drømmene udfolde sig.

I kompetenceudviklingsforløbet fik lærerne mulighed for at afprøve de to redskaber i deres samtaler med eleverne.

 

To vigtige redskaber i arbejdet med elevernes fremtidsdrømme 

Vi ved fra forskningen, at motivation ikke er noget, eleverne har eller ikke har. Motivation opstår, udvikles eller hindres i mødet med forskellige situationer. 

Igennem to konkrete redskaber har FGU Bornholm fået erfaring med at styrke elevernes motivation og virkelyst i arbejdet med deres fremtidsdrømme. FGU-institutionen oplever, at eleverne bliver mere aktive i undervisningen, hvilket generelt har en positiv effekt på undervisningsmiljøet.

  1. Det første redskab er en interviewguide, som du kan bruge i dine samtaler med eleverne, når du ønsker at hjælpe dem med at finde frem til deres fremtidsdrømme. Interviewguiden beskriver både rammen for den gode samtale og stiller spørgsmål i øjenhøjde med eleverne. Spørgsmålene kan lede hen imod, at eleverne får mod på at dele deres drømme om fremtiden.
     
  2. Det andet redskab handler om, at du igennem visualisering hjælper eleverne med at skabe indre billeder af deres fremtidsdrømme. Indre billeder kan gøre drømmene levende og konkrete for eleverne. Du kan også arbejde med at visualisere elevernes vej til fremtidsdrømmene med fokus på, hvilke skrid, de helt konkret skal tage for at nå deres mål. På den måde kan eleverne finde mening i de skridt, de tager i undervisningen, hen imod målet. Det er også godt, at du i undervisningen refererer til elevernes konkrete indre billeder, hvilket kan være med til at fastholde motivationen.

Lærernes arbejde med redskaberne har ledt til, at eleverne har formået at sige drømmene højt og skabe indre billeder, og derigennem give liv til deres fremtidsønsker og til muligheden for, at deres drømme bliver til virkelighed.

 

En matematiklærers arbejde med interviewguide og visualisering

En matematiklærer på FGU Bornholm havde en elev, der mente, at det faglige niveau på FGU var alt for lavt, og han nægtede derfor at deltage i matematikundervisningen. ”Matematik på FGU er alt for nemt”, gentog eleven. Lærerens erfarne blik fangede dog hurtigt, at det var elevens måde at forsøge at slippe uden om matematikundervisningen og matematikopgaverne på.

Lærerne valgte derfor en helt anden indgang til eleven. Dels valgte hun at have en samtale med eleven med udgangspunkt i interviewguiden, og dels valgte hun at visualisere og derigennem at konkretisere elevens vej hen imod opfyldelsen af drømmen.

 

Lærerens konkrete brug af de to redskaber

1. Redskab - Interviewguide til samtaler, der leder hen til elevernes fremtidsdrømme
I en forventning om, at vi alle har noget, der spirer i os, og at vi alle har noget, vi enten er gode til eller kan blive gode til, stillede matematiklæreren lige præcis de spørgsmål, der gav eleven mod på at dele sin fremtidsdrøm. Sammen med læreren fik eleven i eksemplet indkredset et spirende ønske om at læse på HTX.

2. Redskab - Visualisering og konkretisering
Matematiklæreren tog eleven med udenfor, hvor der var to hække. Først en lav hæk og lige bagved en høj hæk. Her visualiserede hun for eleven, at han først var nødt til at komme over den første lave hæk, der er et symbol på FGU, for at komme hen til den anden høje hæk, der er den store drøm om HTX.

Når eleven efterfølgende i små øjeblikke var ved at kaste håndklædet i ringen i matematikundervisningen, mindede læreren eleven om, at han var i gang med at komme over den første lave hæk, og at den efterfølgende høje hæk var i vente forude. Således kunne eleven helt konkret se vejen til sin fremtidsdrøm.

 

Tips til og erfaringer med brug af redskaberne

Matematiklæreren udtrykker selv, at hun som underviser er afhængig af at kende elevernes fremtidsønsker og drømme for at kunne motivere eleverne i matematikundervisningen. Men hun er ikke den eneste. Også de andre lærere er optaget af at finde frem til elevernes drømme. PÅ FGU Bornholm er fremtidsdrømme helt centrale i arbejdet med eleverne.

At holde en samtale, der leder hen til elevernes fremtidsdrømme, er derfor et af de første skridt, lærerne tager, når de møder eleverne. Det er ikke altid, at eleverne folder deres drømme ud lige med det samme. Ofte er det en proces, der kræver, at eleven først og fremmest opnår tillid til læreren. Her er tålmodighed helt afgørende, da de fleste FGU elever har mange svigt med sig i livet og derfor kan være længe om at få tillid.

Samtidig peger matematiklæreren på vigtigheden af at skabe billeder af elevernes fremtidsdrømme og vejen dertil. Når eleverne kan se vejen for sig og helt konkret får øje på de skridt, de skal tage, oplever de at få indflydelse på deres eget liv og tør så forsigtigt tro på, at det, der spirer i dem, kan tage form og blive til virkelighed.

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Helle Kloppenborg, lektor på Københavns Professionshøjskole og Master i specialpædagogik. 

Helle Kloppenborg har interviewet underviser i matematik Pernille Christensen på FGU Bornholm

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.