Artikel

Eksamensoplæg g-niveau

Se fire paradigmatiske eksempler på eksamensoplæg til g-niveau.

Flere lærere har efterspurgt eksempler på eksamensoplæg til g-niveau, og fagkonsulenten har nu skaffet fire eksamensoplæg som kan bruges som inspiration. 

Fra vejledningen

I læreplanen står der i afsnit 4.2 om prøven på niveau G:

"Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i en opgave, der bygger på problemstillinger fra hverdagslivet, som udmønter sig i matematiske problemstillinger. Opgaven skal give eksaminanden mulighed for gennem problembehandling og modellering at benytte ræsonnementer og symbolbehandling for at kunne demonstrere indsigt og færdigheder, der vedrører matematik og matematik-kens anvendelse."  

Da der er tale om en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, betyder det, at der lægges vægt på, at eksaminanden får skrevet udregninger og resultater - med benævnelser - ned under sit arbejde. Udregninger og resultater skal ledsages af en forklarende tekst. Når eksaminator taler med eksaminanden, skal denne mundtligt kunne redegøre for, hvad han har arbejdet med siden sidste samtale.

Om opgaverne

Det er den enkelte lærer, som selv fremstiller et sæt opgaver. Opgaverne skal indeholde en eller flere problemstillinger fra hverdagslivet, og de skal dække både kernestof og supplerende stof.

Når der skal udformes opgaver til prøven, er det ifølge vejledningen væsentligt at skelne mellem færdigheder og kompetencer. Tomas Højgaard har sondret på følgende måde:

"Færdighed kan forstås som nogens evne til at udføre en given handling med utvetydige karakteristika.

- At kunne handle på automatpiloten.

Kompetence kan forstås som betegnelse for nogens indsigtsfulde parathed til at handle på en måde, der lever op til udfordringerne i en given situation.

- At kunne handle når det gælder."

Opgaverne skal hjælpe kursisterne til at demonstrere de omtalte matematiske kompetencer. Helt centrale kompetencer er problembehandling og modellering. Prøveoplægget skal derfor indeholde udfordringer, som giver eksaminanden gode muligheder for at demonstrere problembehandling. Prøveoplægget skal tillige indeholde problemstillinger, som naturligt lægger op til at arbejde med én eller flere modeller.

Ovenstående skal ikke forstås sådan, at matematiske færdigheder ingen værdi har. Det har de i høj grad. Matematiske kompetencer kan ikke udøves uden brug af relevante færdigheder. Kursisten er afhængig af at have et bredt udvalg af færdigheder for at kunne demonstrere kompetencer. Færdigheder er nødvendige, men de er ikke tilstrækkelige for at beskæftige sig med avu-matematik.

Hvis prøvespørgsmålene er udformet udelukkende med lukkede færdighedsprægede spørgsmål, vil eksaminanden have alt for dårlige betingelser at arbejde ud fra og vil have svært ved at vise besiddelse af de matematiske kompetencer.

Om materialerne

Du finder de fire prøveoplæg nederst på denne side.

Tak til de VUC'er og lærere som har delt deres materiale:

Eksempel 1 om tv-indkøb af Mette Krogh-Jespersen.

Eksempel 2 om jobtilbud græsplænen af Jane Zefting og Tim Elleriis.

Eksempel 3 om job. vs. lån af Ole Guldfeldt Madsen.

Eksempel 4 om høns af Heidi Mortensenog Maria Mie Thers.

 

Kreditering:

Fagkonsulenten i matematik - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.