Forskning og viden

Fremtidens dagtilbud

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbuds formål var at udvikle og afprøve indsatser og redskaber i pædagogisk praksis, der kan bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

På denne side kan I finde materialerne til programmet og de rapporter, der udkom efterfølgende på baggrund af følgeforskningen.

Fremtidens dagtilbud
© Børne- og Socialministeriet

Grundstenen i Fremtidens Dagtilbud er den pædagogiske model, der består af fire bærende elementer, som i kombination skal understøtte positive effekter for alle børns trivsel, læring og udvikling:

  1. Et dynamisk læringsmiljø med fokus på kvaliteten i samspil og relationer mellem den voksne og barnet og samspillet i børnegruppen
  2. En systematisk, målrettet didaktik med en stærk refleksionskultur
  3. Et målrettet forældresamarbejde
  4. Den faglige ledelse som drivkraft.

Fremtidens Dagtilbud bygger på en forståelse af, at barnet udvikler og konstruerer nye kundskaber, færdigheder og handlemåder i et aktivt samspil med andre. Her udgør barnets tilknytning og trivsel grundlaget for, at barnet kan få glæde af de læringsmiljøer, det indgår i.

Dagtilbuddet må derfor opfattes som et dynamisk læringsmiljø, som opstår i et samspil mellem det enkelte barn, børnegruppen, det pædagogiske personale og det pædagogiske indhold.

 

Sammenhængende pædagogiske forløb

Fremtidens Dagtilbud afprøvede man en kombineret læreplansmodel, hvor de tidligere læreplanstemaer blev opdelt i to typer:

  1. Aktivitetstemaer, som omfatter kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse og natur
  2. Læringstemaer, som omfatter læreplanstemaerne sociale kompetencer, sproglig udvikling, alsidig personlig udvikling og naturfænomener.

Opdelingen afspejler temaernes indbyrdes forskellighed: Nogle lægger op til, at der tilrettelægges forløb, hvor børnene kan udforske og undersøge et tema fra forskellige perspektiver. Andre temaer omhandler kompetencer, som børnene udvikler gennem konkrete erfaringer, men hvor kompetencen ikke handler om et konkret indhold, og hvor de konkrete erfaringer derfor må findes i de aktiviteter, der iværksættes. Temaet Natur og naturfænomener blev delt i to for at dække temaets bredde og understøtte arbejdet med alle de forskellige områder inden for temaet.

Nedenfor finder I alle temahæfter i Fremtidens Dagtilbud, hvor I kan læse om læringsområder, læringsmål og pædagogiske principper inden for de enkelte temaer.

 

Følgeforskningens konklusioner

Følgeforskningen havde et todelt fokus:

  1. de faglige erfaringer med at arbejde med indsatserne
  2. effekten af indsatserne for børnenes læring og udvikling.

Samlet set indikerer resultaterne af følgeforskningen, at den såkaldte BASIS-indsats i Fremtidens Dagtilbud kan give en ramme for at omsætte forskningsviden i praksis. Alle deltagende dagtilbud deltog i BASIS-indsatsen, som beskrev en ramme for at arbejde med en målrettet og systematisk didaktik med afsæt i understøttende analyse- og planlægningsredskaber og temahæfter om de seks læreplanstemaer. Som et første skridt har BASIS-indsatsen understøttet en kulturændring i dagtilbuddene med et øget fokus på alle børns trivsel, læring og udvikling.

Selvom ledere og personale oplevede, at indsatsen havde den tilsigtede betydning, ikke mindst for børnenes deltagelse og engagement i smågrupperne, kunne man overordnet set ikke påvise signifikante effekter hos børnene i effektstudiet.

Resultaterne tyder også på, at en systematisk didaktisk ramme må gå hånd i hånd med en mere målrettet opkvalificering af personalet til at understøtte børnenes læring inden for de forskellige kompetenceområder frem for en kompetenceudvikling, som kun fokuserer på den pædagogiske didaktik og systematiske refleksion.

Bag om materialet

Et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Evalueringsinstitut og University College Nordjylland har varetaget udviklingen og afprøvningen af Fremtidens Dagtilbud på vegne af Børne- og Socialministeriet.

Vejledninger og temahæfter er udarbejdet af konsortiet og udgivet af Børne- og Socialministeriet, 2014.

Evalueringsrapporten og tabelrapporten er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og udgivet af Børne- og Socialministeriet, 2017. Casestudiet er udarbejdet af Danmarks Pædagogiske Universitet og udgivet af Børne- og Socialministeriet, 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.