Artikel

Beskrivelse af digitalt undervisningsforløb ”Konceptmodellen for elever på detailuddannelsen” på IBC Innovationsfabrikken

Her kan du læse mere om et af de forløb, der er blevet afprøvet i et projekt målrettet talenter og højtbegavede elever. Eleverne har arbejdet med undervisningsforløbet på grundforløb 1.

Forløbet er et digitalt undervisningsforløb på den digitale platform Moodle. Det er er udarbejdet til detailuddannelsen, men skabelonen til opbygning af det digitale undervisningsforløb kan anvendes af andre erhvervsuddannelser. Målgruppen for forløbet er elever på detailspecialet, Salgsassistent uddannelsen m/u profil, som enten har valgt talentspor, eller sammen med underviseren har vurderet at eleven vil kunne drage nytte af at deltage på et online forløb for talentfulde elever.

IBC ønsker med dette forløb, og via metoden Flipped learning, at øge muligheden for undervisningsdifferentiering samt at frigøre tavleundervisningstid for underviseren. Denne ekstra tid skal anvendes til coaching af eleverne individuelt, både i forhold til løsning af case og til at skabe en bedre og dybere forståelse for det online gennemgået stof.

Formål

Formålet med forløbet er, at talenteleverne får mulighed for at fordybe sig i materialet, før det bringes i spil i undervisningen. I dette undervisningsforløb vil eleven først blive introduceret for arbejdsmetoderne gennem en lærerproduceret video. Herefter kan de selvstændigt arbejde med det fagfaglige stof gennem en kombination af videoer og læsestof samt små quizzer.

Eleverne har mulighed for at blive fortrolige med konceptmodellen og for at fordybe sig især i det strategiske, taktiske og operationelle niveau. På den baggrund kan eleverne arbejde med indholdet på et taksonomisk niveau, hvor de i højere grad bliver i stand til at anvende og relatere modellen til egen praksis.

Kompetencemål

Forløbet arbejder med kompetencemål fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til salgsassistent uddannelsen:
- Eleven kan løse butikkens opgave i forbindelse med koncept og konceptstyring.
Eleven kan anvende informationer om butikkens koncept, salgsstatistikker og nøgletal i salgsarbejdet

Målpinde

Forløbet bygger på følgende målpinde på ekspertniveau:
Eleven behersker sammenhæng mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken.
Eleven kan anvende forskellige værktøjer til kontrol af konceptet.
Eleven kan analysere og vurdere butikkens idegrundlag ud fra såvel de eksterne som interne faktorer, samt udnytte denne viden i selve driftsplanlægningen.

Om forløbet

Forløbet er udviklet med særlig fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierende arbejdsformer, som er med til at fastholde eleven aktivt gennem hele forløbet. Forløbet er bygget op med en faglig progression i materialet, samt mulighed for at eleverne løbende kan teste, at essensen af teorierne og modellen er forstået.

1. introduktion

I forløbet skal eleverne arbejde på platformen Moodle, hvor eleverne bliver mødt af en vejledningsvideo, der præsentere eleverne for platformens indhold og anvendelse heraf. 

© IBC Innovationsfabrikken

2. Eleverne præsenterer casevirksomhed på video

Herefter skal eleverne producere en kort video, hvor de præsenterer en virksomhed med udgangspunkt i konceptmodellen og andet relevant teori. Videoen skal uploades i et forum, så alle talenteleverne har adgang til at se den.

Denne opgave har et tvedelt formål. For det første viser den, at eleven kan anvende den teori de tidligere har lært igennem præsentation af deres virksomhed, hvilket er et godt afsæt til at arbejde dybere med Konceptmodellen.

For det andet, at eleverne får mulighed for at se hinanden og give hinanden peer review på deres præsentationer – både fagligt og formidlingsmæssigt.

© IBC Innovationsfabrikken

 

3. Afsluttende skriftlig opgave

Online-forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, som omhandler koblingen mellem elevens egen praksis og konceptstyring. Der arbejdes videre med opgavebesvarelsen i undervisningen. Dette giver underviseren mulighed for at bruge tiden på individuel coachig, fremfor tavle-undervisning, hvilket giver gode betingelser for godt læringsudbytte for den enkelte elev.

 

 

 

Forløbets opbygning

Figuren viser et udsnit af, hvordan forløbet om konceptmodellen er opbygget i trin.

 

Elevernes adgang til de digitale materialer 

Som det fremgår på af skærmbilledet herunder, er materialet placeret med drop-down moduler. Hvert trin består af video, læsestof og quizzer, der samler op på det teoretiske stof. Når et trin er gennemført, fortsætter eleven videre til næste trin. 

© IBC Innovationsfabrikken

 

Didaktik

Alle forløb er opbygget i skolens LMS system (Moodle), fordi  eleverne er fortrolige med denne teknologi, og fordi platformen giver mulighed for at facilitere det ønskede didaktiske design. 

Metodisk er der i designet til ovenstående forløb især fokus på Flipped Learning og Collaborative Learning.

 

Flipped Learning

Eleverne kan tilgå fagligt indhold og selv forberede sig til at løse den tilknyttede opgave i læringsplatformen. Indholdet er præsenteret med video, hvor underviser asynkront og digitalt guider eleverne til at anvende det faglige indhold. Flipped Learning giver eleven mulighed for selv at administrere deres tid til fordybelse i læringsstoffet. Eleverne har overblik over egen progression gennem hele forløbet i systemets personlige staturbar. Det er dog vigtigt for motivation og læringsudbytte, at underviser som facilitator løbende følger op på elevernes faglige arbejde og evaluerer elevernes aktiviteter og indsatser.

 

Collaborative Learning

Forløbet understøttes af Collaborative Learning ved IT-værktøjer, hvor eleverne synkront og asynkront kan debattere det faglige indhold. Opgaverne løses individuelt, men uploades i et forum, hvor eleverne skal give hinanden peer-review ud fra underviserens pre-definerede kriterier. Ved peer-review bringes eleven til at udforske og udfordre sin egen viden gennem dannelsen af argumenter. På den måde aktiverer man en høj grad af refleksion, og dermed dybdelæring.

Asynkrone værktøjer:

  • Fagligt Forum – Moodle funktionalitet
  • Meddelelser – Moodle funktionalitet
  • Opgave-forum – Moodle funktionalitet

Synkrone værktøjer:

  • Online konferencerum ”Klasserum Talent” – AppearIn integreret i Moodle.

 

 

Underviserkompetencer

I forløb for talentfulde og højtbegavede elever bør underviseren i særlig grad have kendskab til detailuddannelsen, herunder drift af butik samt kernestof og faglige mål. Endvidere skal underviseren have kendskab til den faglige praksis, som eleverne befinder sig i.

 

Krav til forberedelse

Underviser skal kunne påtage sig rollen som facilitator i de kollaborative rum i forløbet, hvorfor det vil være en fordel, hvis underviseren har viden om konceptstyring fra en detailvirksomhed og derved kan inddrage eksempler herfra.

For at kunne gennemføre forløbet, skal underviserne kende uddannelsens opbygning, fagene mål på ekspert niveau og evt. den lokale skoles definition af talent eller retningslinjer for talentarbejde.

 

Skolens refleksion over forløbet

Konceptstyring i forhold til Detailuddannelsen skal i undervisningen bringes ind i en meningsgivende kontekst i undervisningen. Vejledningsvideoerne fungerer, fordi de efterfølgende giver eleverne bedre forudsætninger for at arbejde med indholdet i forhold til egen praksis, og herved øge transfer. De udarbejdede quizzer har til formål at give eleverne viden om de 7 trin og sætte dette i forhold til deres egen praksis. Dog oplever underviserne, at der er behov for tid til refleksion og samtale med eleverne, hvis det fulde læringsudbytte skal opnås.

 

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af IBC Innovationsfabrikken.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.