Forløb

Julestjerneproduktion

Forløbet fokuserer på produktionen af julestjerner til eksterne kunder og til eget forbrug. Undervisningsforløbet indeholder de faglige FGU-niveauer samt dansk- og matematikeksempler, der er knyttet til produktionen. Julestjerneproduktionen hører ind under det faglige tema:  Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri.

Produktionsskoleforeningen
© Produktionsskoleforeningen

Forløbet viser, hvordan undervisningen tager udgangspunkt i produktionen, samt hvordan elever på niveau FGU 1, 2 og 3 kan deltage i forskellige dele af julestjerneproduktionen.

Forløbet giver eksempler på, hvordan produktionen danner basis for arbejdet med dansk- og matematikopgaver på flere niveauer i værkstedet samt - i videre forløb – i klasserummet.   

Tværfaglige temaer fra fagene PASE og Identitet & Medborgerskab, der knyttes til arbejdet med produktionen eksemplificeres.

 

1: Planlægning/Overvejelser

Undervisningen er praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af rigtige varer til rigtige kunder. Herved oplever eleverne en umiddelbar nødvendighed og mening med arbejdet. Samtidig indebærer det konkrete arbejde, at det bliver nødvendigt for eleven at besidde viden, færdigheder og kompetencer indenfor dansk og matematik, f.eks. i forbindelse med mål og vægt, udfyldelse af ordre- eller arbejdssedler mm.

Julestjerneproduktionen er udvalgt, så der er arbejdsopgaver og dermed læringsmuligheder for elever på forskellige niveauer, fagligt såvel som indenfor dansk, matematik og PASE. På den måde kan elever, der er på forskellige niveauer, danne et arbejdsfællesskab, der bl.a. er kendetegnet af sidemandsoplæring.

Arbejdsfællesskabet inddrager eleven i så mange af produktionens delprocesser som muligt (bl.a. planlægning og materialeberegning, udførelse og aflevering til kunden), hvilket bidrager til et tværfagligt samarbejde mellem produktionen og fagene dansk og matematik. Arbejdsformen indebærer også et element af demokratisk dannelse, idet eleven får erfaring med at bidrage til fællesskabet på mange forskellige måder. 

2: Tilrettelæggelse

Produktionen:

Her finder du beskrivelse af selve julestjerneproduktionen – under det faglige tema: Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri.

I undervisningsforløbet indgår beskrivelse af:

 • Beskrivelse af produktionen.
 • Maskiner, redskaber, værktøj og sikkerhed, der er tilknyttet produktionen.
 • Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau.

 

Eleverne siger:

 • Vi kan lide at være i gartneriet, der er højt til loftet, det giver mig ro.
 • Jeg kan lide den gode stemning og at være sammen med de andre.
 • Jeg kan lide at se planterne gro.
 • Jeg kan lide de skiftende årstider.

 

Produktionen omfatter overordnet:

 • Fylde potter, prikling af planter og knibning af topskud.
 • Sætte på afstand.
 • Sortering af planter til salg.
 • Pakning, emballering og prissætning.
 • Salg til kunde.
 • Plantekendskab og teori.

Produktionen er en af gartneriets længste produktioner med mange sværhedsgrader fra produktion til salg af planter. Fra julestjernen prikles til den er klar til salg, går der ca. 18 uger. Arbejdet med julestjernerne kan varieres fra få til flere timer pr uge afhængig af arbejdsopgaven i produktionen.

Hent det samlede bilag med beskrivelserne her (pdf).
 

Dansk og matematik i produktionen:

Her finder du eksempler på dansk- og matematik, der tager udgangspunkt i julestjerneproduktionen.

Eksemplerne understøtter den unges deltagelse i produktionens delprocesser og udvikler almenfaglige kompetencer i fagene. Eksemplerne danner basis for progressionsmuligheder både inden for opgavens art og inden for graden af ansvar og kompleksitet.

Forløbene er opdelt i to former for dansk og matematik:

 • Værkstedsforløb, der er en direkte del af værkstedets produktion.
 • Afledte forløb, der tager afsæt i produktionen og peger ind i dansk- og matematikfagligheden.

 

Almenundervisningen foregår fortrinsvist på værkstedet sideløbende og i nær tilknytning til produktionen – alternativt i et separat lokale efter behov.

Hent de to bilag – til faglig inspiration:

 

Tværfaglige perspektiver inden for PASE samt Identitet & Medborgerskab

Her finder du eksempler på tværfaglige perspektiver på julestjerneproduktionen i fagene PASE og Identitet og Medborgerskab.

PASE er et obligatorisk fag på Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og består af: Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære.

Identitet og Medborgerskab er ikke obligatorisk på Produktionsgrunduddannelsen (PGU), men kan vælges som valgfag.

Her kan du hente bilag med forslag til de tværfaglige perspektiver (pdf).

 

3: Evaluering

Produktionen og det opnåede resultat danner basis for lærerens umiddelbare evaluering af dagens arbejde og dets kvalitet med eleverne:

 • Har vi nået det, vi planlagde deadlines i forhold til afleveringer til kunder?
 • Hvad er næste delopgave i produktionen?
 • Er kunden og vi selv tilfredse med kvaliteten?
 • Hvordan arbejdede eleverne med produktionen og de afledte dansk og matematikforløb?
 • Understøtter dansk og matematikopgaverne produktionen og differentieres forløbene til elevens niveau?
 • Hvordan kan arbejdet gribes an næste gang?

 

Opsamling på og evt. undervisning i de nødvendige færdigheder og den viden, som produktionen kræver – både inden for det faglige tema og de almene fag.

Status på det løbende arbejde foregår i dialog mellem elev og lærer og tager afsæt i den enkelte elevs faglige og personlige udgangspunkt i samspil med den pågældende opgave.  

I forhold til den enkelte elev danner tilbagevendende forløbssamtaler og værkstedets redskab til synliggørelse af progression ex. kompetencetavlen baggrund for en løbende evaluering af fremskridt inden for fagets discipliner såsom prikling, knibning, sætte på afstand, pakning, brug af diverse redskaber, men også af fremskridt indenfor de i uddannelsesplanen opstillede sociale og personlige mål.

 

Forløbet er udarbejdet af:

Dette forløb er bearbejdet af Produktionsskoleforeningen - 2019.
Øvrige krediteringsoplysninger fremgår af de konkrete bilag til forløbet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.