Artikel

Den gode spiral – ordblindevenligt undervisningsmiljø for alle

Elever og medarbejdere på FGU Himmerland har deltaget i udviklingen af et ordblindevenligt undervisningsmiljø med fokus på fælles forståelse, aftabuisering og en sammenhængende indsats for læse- og skrivesvage.

Siden 2021 har FGU Himmerland arbejdet med udvikling af indsatser med fokus på styrkelse af det inkluderende og ordblindevenlige undervisningsmiljø.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Målet har været at skabe en fælles forståelse, en styrket faglighed for alle og senest en styrket indsats tæt på eleverne og underviserne med støtte fra institutionens ressourcepersoner.

Fælles forståelse og aftabuisering

Med henblik på at skabe en bedre fælles forståelse, deltog alt personale og alle elever i foredrag omkring ordblindhed. Foredraget havde fokus på, hvad det vil sige at være ordblind, hvilke udfordringer man oplever og hvordan man som ordblind kan klare hverdagens udfordringer og uddannelser til trods for, at man har nogle udfordringer med at læse og skrive.

Efter disse foredrag blev mange undervisere mere bevidste om elevernes udfordringer. Nogle undervisere lod sig selv ordblindeteste og enkelte er efterfølgende konstateret ordblinde.

Forløbene har både bidraget til en fælles forståelse og accept, samt til en bevidsthed hos alle om nogle af mange digitale hjælpemidler der findes – både betalte og gratis.

 

Målrettet kompetenceudvikling for undervisere

Alle undervisere gennemførte i foråret 2022 uddannelse i anvendelse af AppWriter, og skolens ressourcepersoner har gennemført lokale workshops i anvendelsen af Læse- og skriveteknologi (LST).

I samarbejde med professionshøjskolen UCN gennemførte FGU Himmerland i foråret 2023 et kompetenceudviklingsforløb med fokus på stilladsering, modellering, sproglig opmærksomhed og anvendelse af LST i undervisningen.

Disse forløb har blandt andet inspireret undervisere til at afprøve nye måder at arbejde med fagsprog og faglig dokumentation - eksempelvis i form af plancher i værkstedet og daglig dialog om fagsprog, samt anvendelse af smartphones til indtaling og anvendelse af billeder til arbejdsportfolio i tilknytning til arbejdet på værksteder.

 

Fakta

Mange elever på FGU Himmerland er læse- og skrivesvage samt ordblinde:

 • Ca. 50% har ikke bestået FSA (Folkeskolens Afgangseksamen).
 • Ca. 40% er SPS-berettigede.
   

Alle ansatte og elever har deltaget i:

 • Foredrag om ordblindhed.
   

Alle undervisere har deltaget i:

 • Konference vedr.  inkluderende undervisningsmiljø.
 • Uddannelse i LST, bl.a. AppWriter, samt apps til PC og smartphone.
 • Kursus ift. stilladsering, modellering og sproglig opmærksomhed.
   

Skolens ressourcepersoner:

 • Øget fra to til tre personer - én på hver afdeling.
 • Én lærer er efteruddannet som ordblindelærer.
 • Én ordblindevejleder har gennemført ”læsevejledning i ungdomsuddannelserne”.
 • Alle hold har en ressourceperson tilknyttet ca. to timer pr. uge.

Styrkelse af ressourcepersoner

For at styrke den lokale og nære indsats har FGU Himmerland efteruddannet en lærer som ordblindelærer. Herved har institutionen en ressourceperson på hver afdeling.

Desuden har en ressourceperson p.t. gennemført diplommodulet ”læsevejledning i ungdoms-uddannelserne” med det formål, at kunne støtte og sparre med kollegaer ift. at tilrettelægge og gennemføre ordblindevenlig undervisning. Det er FGU Himmerlands ambition, at alle ressourcepersoner på sigt opnår denne kompetence.

 

Kollegial støtte og vejledning

For bedre at støtte undervisernes pædagogiske og didaktiske arbejde med ordblinde og læse- og skrivesvage elever, har FGU Himmerland i løbet af 2023 prioriteret at tilknytte ressourcepersoner tættere til undervisningen på alle hold.

Denne indsats har dels fokuseret på:

 • Bedre at kunne understøtte elever med udfordringer
 • At sparre med de enkelte undervisere om stilladsering, modellering og arbejdet med sproglig opmærksomhed på de enkelte hold. Alle hold har i den forbindelse tilknyttet en ressourceperson et antal timer pr. uge.

Gennem forløbet har FGU Himmerland og skolens ressourcepersoner afprøvet forskellige tiltag og indsatser som led i arbejdet ude på hvert enkelte hold. Dette arbejde har blandt andet mundet ud i:

 

Observationer

 • På nogle værksteder arbejdes stort set ikke med læsning af fagtekster – tilegnelsen sker mundtligt.
 • Nogle elever formår ikke at tilegne sig fagord trods stilladsering.
 • Stor spændvidde i elevernes faglige og kognitive evner og niveau.

 

Afprøvede indsatser

 • Ressourcepersoner kan hjælpe/sparre ift. udvikling af stilladsering og differentiering af materialer.
 • Udvikling af katalog med fagord/fagtekster, som kontinuerligt kan anvendes.
 • Understøtte bevidst arbejde med fagsprog i undervisningen.

Erfaringer og overvejelser om den fremtidige indsats på FGU Himmerland

Målet med forløbet på FGU Himmerland har været at skabe en god spiral og styrke det ordblindevenlige og inkluderende undervisningsmiljø gennem involvering og kompetenceudvikling af ledelse, ressourcepersoner, undervisere og elever.

Forløbet har først og fremmest bidraget til en større bevidsthed hos alle om, hvad ordblindhed er og ikke er, samt hvordan vi som skole inkluderer og støtter ordblinde og læse- og skrivesvage unge i undervisningen. Vi har som ledelse, undervisere og ressourcepersoner fået en bedre forståelse for hinandens roller og en bevidsthed om, hvordan vi sammen skaber en inkluderende skole. På FGU Himmerland vil vi fremover fortsat prioritere den nære indsats på hver enkelt skole og det tætte samarbejde mellem ressourcepersoner og undervisere.

For at fortsætte ”den gode spiral” forventer vi at vedligeholde de opnåede kompetencer hos alle, blandt andet gennem deltagelse i netværk på tværs af FGU-sektoren og fortsat efteruddannelse af ressourcepersoner - som blandt andet læsevejledere.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kreditering

Projektet er udviklet og gennemført af FGU Himmerland med midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø.

Hvis man har spørgsmål til forløbet, kan man kontakte:

Bilag

Strategi for socialpædagogisk støtte og ordblindevenlig undervisning

Understøttelse af inkluderende og ordblindevenligt undervisningsmiljø i fremtidig organisering af undervisningen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.