Artikel

Sproglig stilladsering som vej til læring

Artiklen præsenterer udvalgte tiltag fra FGU Nordsjællands læse-skrivestrategi, som understøtter og kvalificerer den ordblindevenlige og sprogunderstøttende praksis i undervisningen.

Projektets formål har været at videreudvikle vores ordblindestrategi til en samlet strategi for læse-skriveområdet. Strategien skal kunne tilgodese de ordblinde elever og elever med andre læse-skrivevanskeligheder - herunder vores store andel af tosprogede elever. Med en kvalificering af vores læse-skriveindsatser, har ønsket været, at sætte en retning for udvikling af det inkluderende læringsmiljø i alle fag og på alle vores uddannelser.

Vores læse-skrivestrategi har tre formål:

 1. At levere en systematisk og kvalificeret læse-skriveindsats.

 2. At udvikle og forankre læse-skrivevenlige læringsmiljøer på alle uddannelser og i alle fag.

 3. At sikre, at alle lærere har kompetencer til at gennemføre ordblindevenlig og sprogunderstøttende undervisning.

 

Ressourceteamet

Første skridt i retning mod at systematisere og kvalificere FGU Nordsjællands læse-skriveindsatser har været oprettelsen af et ressourceteam bestående af to DSA lærere og to ordblindelærere.

Målsætningen har været at skabe lige deltagelsesmuligheder for eleverne i undervisningen samt at kompetenceløfte lærerkollegiet. Vi har ønsket at iværksætte indsatser, som kunne understøtte og videreudvikle det læse-skrivevenlige og sprogunderstøttende læringsmiljø på AGU, PGU og EGU.

Teamet har haft to didaktiske og pædagogiske fokusområder:

 1. At udvikle FGU Nordsjællands egen materialebank i Teams med læse-skrivevenlige og sprogunderstøttende opgaver og aktiviteter.

 2. At afprøve co-teaching som praksisnær kompetenceudviklingsmetode. 

 

Stilladserende materiale og aktiviteter i fælles materialebank

FGU Nordsjællands materialebank i Teams gør det nemt for lærerne at vælge undervisningsmaterialer, som stilladserer elevernes læsning, skrivning og sproglige udvikling. Platformen styrker desuden vidensdeling på tværs af hold, fag og skolens fire matrikler.

Materialebanken består af læseguides, skrive-/portfolio skabeloner, ordforrådsopgaver, billedmateriale og undervisningsforløb til alle fag. Alle opgaver er selvproduceret, tilpasset den konkrete undervisningssituation og afprøvet i undervisningen på FGU Nordsjælland.

 

Co-teaching

Vi har afprøvet co-teachingsforløb med forskellige formål og af forskellig varighed. Fælles for forløbene har været, at lærer og ressourceperson har brugt deres forskelligheder og styrker aktivt i undervisningen. Forløbene har haft til hensigt at motivere og tilgodese alle elevers faglige behov og trivsel, samt at styrke den ordblindevenlige og sprogunderstøttende undervisning.

 Vi har bl.a. afprøvet co-teaching på disse hold:

 1. AGU samfundsfag:
  Et samarbejde mellem samfundsfagslærer og DSA ressource på et hold med mange tosprogede elever.
  Formålet med forløbet var at styrke elevernes udvikling af gråzoneord og fagord.
   

 2. PGU dansk i IT værkstedet:
  Et samarbejde mellem dansklærer og ordblinderessource på et hold med generel læringsmodstand.
  Formålet med forløbet var at motivere og understøtte elevernes læsning og skrivning med skabeloner, naturlig inklusion af LST og alternative formidlingsmetoder.
   

 3. PGU værkstedet, Handel og Kundeservice:
  Et samarbejde mellem faglærer og DSA ressource på et hold med mange læse-skriveudfordrede elever.
  Formålet med forløbet var at styrke elevernes motivation med fokus på filmproduktion/billedfortælling.

 

Sproglig opmærksomhed på EGU

Hvordan får vi tilgodeset EGU elevernes skriftsproglige udfordringer bedst muligt, når de tilbringer størstedelen af deres tid i praktik, spredt over et stort geografisk område?
Langt de fleste af vores EGU elever er ordblinde eller har svære læse-skriveudfordringer.

Vi har forsøgt at løse problematikken, ved at skolens ordblindekoordinator deltager i EGU elevernes skoleforløb. Ordblindekoordinatoren understøtter undervisningen og co-teacher med relevante ordforrådsopgaver, læseguides og skriveskabeloner på forløbene. Derudover er der fokus på at give eleverne gode LST-strategier på mobil og PC med overførselsværdi til praktikken.

 

Broen til fagsproget

I efteråret 2022 afholdte vi en pædagogisk dag for alle ansatte i organisationen.

Formålet med dagen var at rammesætte ledelsens strategiske arbejde med læse-skriveområdet og sætte fokus på elevernes udvikling af fagsprog i alle fag og værksteder. Dagen bestod af interne oplæg og et eksternt oplæg ved Helene Thise fra Københavns Professionshøjskole, KP. Derefter fulgte faciliterede workshops med fokus på praksis og konkrete opgaver, som stilladserer elevernes udvikling af fagsprog.

 

Styrket fokus på og samarbejde om den inkluderende undervisning

De sidste års fokus på udvikling og kvalificering af det inkluderende ordblindevenlige og sprogunderstøttende læringsmiljø har sat positive aftryk i organisationen. Den fælles pædagogiske dag har givet fælles bevidsthed om vigtigheden af at arbejde med sproglig opmærksomhed i alle fag og værksteder:

 • Vidensdeling: Skolens ressourceteam sparrer nu i langt højere grad med kollegerne om den læse-skrivevenlige og sprogunderstøttende undervisning. Materialebanken har gjort de inkluderende materialer let tilgængelige og har skabt grobund for tværfaglig vidensdeling.
   

 • Co-teaching: Vi har gode erfaringer med co-teaching som metode til at inkludere og løfte elevernes faglighed og trivsel. Desuden fungerer metoden godt som praksisnær kompetenceudvikling af kollegerne.

 

Co-teaching som vej til kompetenceløft

Med baggrund i vores positive erfaringer ønsker vi i de kommende år, at fortsætte og videreudvikle det gode arbejde. Vi vil videreudvikle ledelsens strategiske arbejde med læse-skriveområdet og forankre vores helhedsorienterede læse-skrive- og sprogunderstøttende indsatser.

I den forbindelse ønsker vi blandt andet at permanentgøre og udbygge vores ressourceteam. Teamet skal systematisk varetage co-teaching på FGU Nordsjællands skoler. Formålet med metoden som praksisnær kompetenceudvikling er, at styrke den inkluderende undervisningspraksis og dermed elevernes læring og trivsel.

 

Kreditering

 • Ordblindekoordinator Benedicte Ehmer
 • Ordblindelærer Gitte Sø
 • DSA lærer Lise Kjærgård. Christiansen
 • DSA lærer Lotte Hassing Kristensen
 • Skoleleder Lisbeth Meede fra FGU Nordsjælland

Udarbejdet under Puljen til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø. Oktober 2021 – december 2023.

 

Referencer

Thise, H. & Vilien, K. (2019) Broen til fagsproget. 32 idéer til at styrke sproget i alle fag. Samfundslitteratur.

Bilag

Strategi for læse-skriveindsatsen på FGU Nordsjælland 2022 – 2024.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.