Forskning og viden

Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik

Rapporten viser, at Fælles Mål har fået en mere naturlig plads i undervisningen, og at lærerne anvender forskellige strategier for differentiering med udgangspunkt i et fælles indhold i undervisningen. 

Formål

Rapporten undersøger udviklingen i undervisningen med Fælles Mål i dansk og matematik fra 2016 til 2018, herunder hvilke undervisningsmetoder lærerne benytter og sammenhængen til elevernes læring og trivsel.

Hovedpointer

Hovedresultater fra rapporten:

  • Rapporten viser bl.a., at Fælles Mål har fået en mere naturlig plads i undervisningen i 2018 i forhold til i 2016, men nogle lærere er bekymrede for, at arbejdet med læringsmål kan opleves som stigmatiserende for udfordrede elever.
  • Lærerne i undersøgelsens højtpræsterende klasser lægger en målorienteret didaktisk model til grund for deres undervisning, hvilket ikke er tilfældet for lærerne i de lavtpræsterende klasser.
  • Fra 2016 til 2018 ses i et vist omfang en udvikling i retning af, at undervisningsmaterialerne tillægges større betydning for lærernes valg af undervisningsmetoder. DPU/VIA vurderer, at det kan skyldes, at læremidlerne i højere grad er tilpasset undervisning med Fælles Mål, så det er blevet nemmere at kombinere de enkelte materialer med målene i årsplanen.
  • Lærerne anvender forskellige strategier for undervisningsdifferentiering, men i både dansk og matematik sker det med udgangspunkt i, at undervisningen har et fælles indhold, ud fra hvilket der differentieres. Lærerne er mest opmærksomme på de fagligt svagest præsterende elever, når de undervisningsdifferentierer.

Perspektivering

Rapporten er udarbejdet som led i Børne- og Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til folkeskolereformen, der har til formål at følge implementering, fremdrift og resultater af reformen. Rapporten er den sidste i en større undersøgelse, og den bygger videre på resultaterne fra DPU & VIAs første rapport fra 2017 (Rasmussen, Rasch-Christensen, m.fl., 2017). 

Kreditering

Undersøgelsen er foretaget af DPU, Aarhus Universitet og VIA University College. 
Undersøgelsen bygger hovedsageligt på kvalitative data. Der er gennemført klasserumsobservationer, interviews med lærere, elever og skoleledere fra 10 skoler med to deltagende klasser. Derudover er undersøgelsen suppleret med data fra nationale test i dansk og matematik, den nationale trivselsmåling og spørgeskemadata fra følgeforskningsprogrammet. Datamaterialet er således ikke repræsentativt for folkeskoler på landsplan men giver et dybdegående indblik i, hvordan nogle skoler har arbejdet med undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik.

Rapporten bliver udgivet den 27. september 2019.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.