Forskning og viden

Sprogprøver i børnehaveklassen

Den afsluttende rapport om forsøgs- og udviklingsprogrammet med sprogprøver i børnehaveklassen kan læses på denne side.

Udformningen af obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen og materiale til sprogstimulering, forældreinddragelse og sommerskole er udviklet på et solidt videnskabeligt grundlag og tilpasset på baggrund af erfaringer fra praksis samt under hensyn til de lovgivningsmæssige rammer. Programmet blev overordnet positivt modtaget af de skoler, der deltog i afprøvningen. Det viser rapporten ”Forsøgs- og udviklingsprogrammet med sprogprøver i børnehaveklassen”, der er udarbejdet af Deloitte, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon, UCL og UC SYD.

 

Formål

Som led i udmøntningen af delaftalen på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund, er der fra skoleåret 2019/2020 indført obligatoriske sprogprøver for alle elever i børnehaveklasser på grundskoler og afdelinger af grundskoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder inden for de seneste tre år. 

Sprogprøverne i børnehaveklassen har til formål at styrke elevens sproglige forudsætninger for at kunne indgå i sociale og faglige fællesskaber i 1. klasse. Det sker ved afprøvning af elevens sproglige kompetencer kombineret med en målrettet sprogstimuleringsindsats og forældreinddragelse.

Deloitte, Syddansk Universitet (SDU), Professionshøjskolen Absalon (PHA), UCL og UC SYD har i skoleåret 2018/2019 gennemført et forsøgs- og udviklingsprogram med henblik på at udvikle og afprøve sprogprøver i børnehaveklassen, materiale til målrettet sprogstimulering, fælles dialogtræning i klassen, systematisk forældreinddragelse og et koncept for sommerskole. Udviklingen og afprøvningen er sket i tæt samarbejde med 22 skoler, der frivilligt har bidraget til at kvalitetssikre materialet. 

Den afsluttende rapport beskriver leverandørgruppens erfaringer fra forsøgs- og udviklingsprogrammet med at udvikle og afprøve sprogprøver i børnehaveklassen og kommer med anbefalinger til, hvordan arbejdet med elevernes sproglige udvikling kan styrkes yderligere fremadrettet. 

Hovedpointer

  • Sprogprøvematerialerne består af fire elementer: (1) obligatoriske sprogprøver til afdækning af elevens sproglige kompetencer, (2) materiale til brug ved målrettet sprogstimulering og fælles dialogtræning i klasseværelset, (3) materiale til brug ved forældreinddragelse og (4) inspiration til afholdelse af sommerskole.
  • Programmet er designet til at understøtte den almindelige undervisning i børnehaveklassen. Det er bl.a. sket ved at fastsætte sproglige målsætninger med afsæt i Fælles Mål og ved at tilrettelægge prøve- og sprogstimuleringsaktiviteter, der af eleverne bliver oplevet som genkendelige og trygge.
  • Et helhedsorienteret syn på sprogkompetencer har efter anbefalinger fra international forskning dannet grundlag for programmet, der er målrettet et- og flersprogede børn.
  • Forsøgs- og udviklingsprogrammet er tilrettelagt som en samskabende proces, hvor involverede forældre og skoler har haft direkte indflydelse på designet af sprogprøverne.
  • Udformningen af den obligatoriske sprogprøve er et resultatet af tre afprøvningsrunder, hvor prøverammen løbende er justeret på baggrund af feedback fra skoler og under hensyn til de lovgivningsmæssige rammer.
  • Det materiale, der er blevet udviklet og afprøvet i forsøgs- og udviklingsprogrammet, er blevet positivt modtaget af de forældre, børnehaveklasseledere og skoleledere, der deltog i afprøvningen. Om end flere børnehaveklasseledere oplevede sprogprøveaktiviteterne som tidskrævende. 
  • I det videre arbejde med programmet anbefaler leverandørgruppen at have fokus på bl.a. opkvalificering af børnehaveklasselederne inden for sprogtilegnelse generelt og sprogprøvens aktiviteter med sprogvurdering, sprogstimulering og forældreinddragelse specifik samt rammerne for skolernes planlægning, afvikling og bearbejdelse af aktiviteterne. 

Faktaoplysninger

Den afsluttende rapport er udarbejdet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til brug for det videre arbejde med sprog i børnehaveklassen. Rapporten er desuden interessant for forskningsinstitutioner og fagpersoner, der ønsker viden om udviklings- og forsøgsprogrammet med sprogprøver i børnehaveklassen.

Erfaringer fra programmet er beskrevet på baggrund af en kombination af kvalitative datakilder og et webbaseret survey med børnehaveklasseledere og skoleledere på de deltagende skoler. 

Kreditering

Den afsluttende rapport er udarbejdet af Deloitte, SDU, PHA, UCL og UC SYD og publiceret i januar 2020.  
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.