Forskning og viden

Vejledningsaktiviteter i samspil med undervisningen kan få flere i gang med en ungdomsuddannelse

En undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at vejledningsaktiviteter koblet til undervisningen med mindre fokus på valg af ungdomsuddannelse kan få flere unge til starte på en ungdomsuddannelse.  

Undersøgelsen Udsyn i udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning bidrager med viden om og inspiration til lærere, skoler, kommuner og beslutningstagere i forhold til, hvordan vejledning koblet til undervisning kan have en effekt på elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen zoomer ind på effekten af et skifte væk fra en valgorienteret vejledning til en læringsorienteret vejledning, hvor eleverne deltager i aktiviteter for at lære mere om forskellige uddannelser og job og ikke for at tage stilling til, om det er noget, de vil vælge.

Undersøgelsen følger ved hjælp af data fra Danmarks Statistik op på ca. 1.400 elever, der deltog i vejledningsaktiviteter som en del af projektet Udsyn i udskolingen, der blev gennemført 2014-2016. I projektet var der fokus på rammesætningen af vejledningsaktiviteterne, såsom introduktionskurser og virksomhedsbesøg, og mindre ændringer i aktiviteterne, så de blev læringsorienterede frem for valgorienterede.

Undersøgelsen ser på, hvilke ungdomsuddannelser de unge er eller har været i gang med sammenlignet med andre sammenlignelige unge.

Resultaterne peger på, at skiftet fra valgorienteret til læringsorienteret vejledning kan føre til, at:

Flere unge starter på en erhvervsuddannelse

Undersøgelsen peger på, at elever i klasser, der deltog i Udsyn i udskolingen, i lidt højere grad end andre unge starter på en i erhvervsuddannelse.
 

Færre unge er uden for uddannelsessystemet

Undersøgelsen viser også, at elever i klasser, der deltog i Udsyn i udskolingen, i mindre grad end andre unge er uden for uddannelsessystemet. Sammenlignet med andre unge er der især flere drenge fra klasser, der deltog i Udsyn i udskolingen, der starter på en ungdomsuddannelse.
 

Flere unge med forældre uden ungdomsuddannelse starter på en ungdomsuddannelse

Tendensen til at flere unge starter på en erhvervsuddannelse, og at færre unge er uden for uddannelsessystemet, ses i undersøgelsen særligt for unge fra hjem, hvor folkeskole er forældrenes højeste uddannelsesniveau. Det ses også for unge fra hjem, hvor indkomsten samlet set ligger under gennemsnittet. Dette kan indikere, at læringsorienteret vejledning kan være brugbar for at få flere fra denne gruppe af elever i gang med en ungdomsuddannelse.
 

Lige så mange unge starter i 10. klasse eller på en gymnasial uddannelse

Undersøgelsen viser samtidigt, at der ikke er flere eller færre elever fra klasser, der deltog i Udsyn i udskolingen, der begynder i 10. klasse sammenlignet med andre unge. Der heller ikke flere eller færre, der starter på en gymnasial uddannelse.

Undersøgelsens resultater skal læses med forbehold, da antallet af unge, som er fulgt i undersøgelsen, ikke er nok til at give statistisk sikre resultater.

 

Perspektivering

Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) undersøgelse af uddannelsesvejledningen fra 2018 viser, at det overvejende fokus for mange af vejledningsaktiviteterne, som eleverne oplever i udskolingen, er på valg af ungdomsuddannelse. Aktiviteterne har, ifølge EVA, kun i mindre grad fokus på, hvordan de bidrager til de unges læring om job og uddannelser og sig selv i relation til det (EVA, 2018).

Undersøgelsen Udsyn i udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning peger på, at et skifte fra valgorienteret vejledning, som, EVA’s undersøgelse viser, fylder mest i skolen i dag (EVA, 2018), til læringsorienteret vejledning kan føre til, at flere elever starter på en ungdomsuddannelse, og særligt at lidt flere elever starter på en erhvervsuddannelse.

Derfor er resultaterne af undersøgelsen relevante for lærere, skoler, kommuner og beslutningstagere, der arbejder med unges overgang til ungdomsuddannelse. Resultaterne af denne undersøgelse og det oprindelige Udsyn i udskolingen-projekt kan inspirere lærere, skoler og kommuner i forhold til, hvordan de tilrettelægger og gennemfører vejledningsaktiviteterne lokalt.

Projektet Udsyn i udskolingen peger på, at aktiviteter såsom introduktionskurser, brobygning, virksomhedsbesøg, forældremøder, besøg på ungdomsuddannelser og undervisning i emnet uddannelse og job med fordel kan gennemføres med et læringsorienteret fokus og med fokus på forberedelse og efterbehandling af elevernes oplevelser. Dette kan, ifølge undersøgelsen Udsyn i udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning, være med til at få flere unge til at starte på en ungdomsuddannelse og særligt at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse.

Resultaterne fra det oprindelige projekt Udsyn i udskolingen viser også, at skiftet væk fra mest at have fokus på valg og information i vejledningen til at have fokus på, at eleverne lærer mere om forskellige uddannelser og job, kan give eleverne mere viden om forskellige uddannelsesmuligheder og job og samtidigt et mere positivt syn på både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser

 

Kreditering

Udsyn i udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning er gennemført af forskningsenheden i vejledning på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, sammen med forskningsenheden Social Inequality in Education and Beyond, Aarhus Universitet, og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Undersøgelsen er offentliggjort i december 2021.

Udsyn i udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning følger op på projektet Udsyn i udskolingen, der blev gennemført 2014-2016. Resultaterne fra Udsyn i udskolingen er tilgængelige i e-bogen Udsyn i udskolingen, som frit kan downloades på Aarhus Universitets hjemmeside.

Udsyn i udskolingen var et vejledningsorienteret forsknings- og udviklingsprojekt, som var støttet af Fremfærd Børn og blev gennemført i et samarbejde mellem KL, Danmarks Lærerforening, Aarhus Universitet og University College (VIA).


Danmarks Evalueringsinstitut [EVA]. (2018). Unges oplevelse af uddannelsesvalg og vejledning i 9. klasse. Unges vej mod ungdomsuddannelse. København: EVA. Kan downloades på EVA’s hjemmeside.

Klindt Poulsen, B., Thomsen, R., Buhl, R., & Hagmayer, I. A. (2016). Udsyn i udskolingen. København: KL & DLF. Kan downloades på Aarhus Universitets hjemmeside


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.