Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - april 2022

Om FIP 2022, eksamen 2022 inklusiv den mundtlige og skriftlige prøve samt information om censoropgaven, nyt fyraftensmøde om mundtlig eksamen og mulig ny rejsepulje og LGBTI-materialer.

Kære alle

Vi nærmer os nu afslutningen på endnu et bemærkelsesværdigt skoleår, hvor Covid-19 heldigvis har haft lidt mindre indflydelse på vores hverdag og arbejde ude på skolerne. Det betyder dog ikke, at der nu er tale om en eksamen på normale vilkår for årets studenter. Man skal derfor være opmærksom på, at Bekendtgørelse om visse regler om prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2022 og sygeterminen 2022 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19, der udmønter den politiske aftale om sommerens prøver, nu er offentliggjort og kan findes på retsinformation her.

I forlængelse af bekendtgørelsen er der nu kommet en ejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2022, og der er ligeledes udarbejdet en, som kommer ind på centrale elementer vedrørende sommerens eksamen.

For mit vedkommende har det været et år med mere fysisk fremmøde og mulighed for at komme ud på skolebesøg igen. En stor tak skal derfor lyde til de skoler, der inviterede indenfor på tværs af landet – det er spændende og udfordrende hver gang. Året har også budt på godt samarbejde med den faglige forening, som netop har afviklet et meget inspirerende ERFA-møde i Odense for undervisere på eux-merkantil, hvor jeg havde fornøjelsen af at deltage med fagkonsulenten på EUD-området. Ift. eux kan jeg desuden fortælle, at vi i det kommende skoleår igen udbyder FIP-kursus for undervisere i de humanistiske fag på merkantil eux. Dette kursus varetages af undertegnede og den nye fagkonsulent i dansk, Sara Krogh samt oplægsholdere fra opgavekommissionerne i fagene. Vi håber naturligvis, at en masse af jer har lyst til at være med den dag. Program til dette og øvrige FIP-kurser vil være tilgængelige fra 1. september via GL.

Det fagdidaktisk modul i engelsk blev igen i år afviklet i september med fine evalueringer til følge. Derudover har det været muligt at gennemføre størstedelen af årets tilsyn fysisk, hvilket har været utroligt glædeligt. Det er generelt set en stor fornøjelse at følge kandidaternes proces, og årets 4. fagdidaktiske dag viste med alt tydelighed, hvor mange innovative og engagerede engelsklærere, der er på vej. Jeg ønsker i forlængelse heraf alle kandidater held og lykke med det kommende teo-pæd projekt, som i år omhandler 1) Medborgerskabe og mangfoldighed og 2) Spil og læring. De nysgerrige kan læse mere her: TEO-PÆD.

I forlængelse af ovenstående vil jeg lige benytte lejligheden til at sende en særlig tak til de to fagdidaktiske undervisere, Pia Ballegaard Hansen (Rybners Handelsgymnasium) og Rikke Huus Bahn (EUC Nord), som begge har valgt at takke af efter dette skoleår for at overlade roret til nye kræfter. Det fagdidaktiske modul har gennemgået en stærk udvikling i denne periode, hvilket i særdeleshed kan tilskrives begge underviseres grundighed, ihærdighed og faglige tyngde. I skal have stor tak for jeres indsats!

Til orientering indtræder Sofie Dahl Nordlund fra Ålborg Handelsgymnasium som ny fagdidaktisk underviser næste skoleår, hvor det fagdidaktiske modul fremover afholdes med kandidater i engelsk fra alle de gymnasiale ungdomsuddannelser. Vi ser meget frem til at afprøve dette nye format, hvor kandidaterne forhåbentlig kommer til at få en masse glæde af hinanden på tværs af uddannelserne og de forskellige faglige profiler.

På denne tid af året vil jeg også gerne anerkende det store arbejde, som varetages af vores opgavekommissioner. Vi er nu ude på den anden side af dobbeltproduktion af prøvesæt på ny og gammel ordning, og vi vil derfor begynde at se på en opdatering af Lærerens Hæfte for alle uddannelserne, så de kan ligge klar på Prøvebanken i august samtidig med offentliggørelsen af de justerede vejledninger for 2022 på uvm.dk.

Jeg kan desuden fortælle, at tre medlemmer af opgavekommissionen for htx står for en ny udgivelse om skriftlig eksamen i engelsk på htx og eux, som supplerer de øvrige udgivelser hos Systime om skriftlig eksamen i engelskfaget på tværs af uddannelserne. Ligeledes kommer der opdateringer til The English Handbook, som mange anvender sammen med deres elever ude på skolerne.

Som I ved, har vi desværre ikke haft mulighed for at gennemføre skriftlig eksamen fyldestgørende de seneste år, og derfor har vi brug for indsamling af empiri med henblik på at sikre og opnå viden om den nationale standard i skriftlig engelsk. I skal derfor være forberedte på, at jeg sender en undersøgelse ud til efteråret, hvor I skal medvirke til at evaluere nogle af de nye prøvesæt, der er tilgængeliggjort på Prøvebanken - Engelsk. Jeg kommer til at informere særskilt om dette.

Dette nyhedsbrev orienterer om følgende:

  • FIP 2022 inkl. evaluering, eksamen 2022 inkl. den mundtlige og skriftlige prøve samt information om censoropgaven
  • Information om nyt fyraftensmøde vedrørende mundtlig eksamen
  • Mulige rejsepuljer, nyt materiale om LGBTQ+ samt henvisninger til relevante links og rapporter (inkl. nyt om følgeforskning til gymnasiereformen samt FAQ om eksamen).

I ønskes alle en glædelig påske og held og lykke med den kommende eksamensperiode.

Bedste hilsner

Jonas Rasmussen

Fagkonsulent i engelsk for HHX, HTX og EUX, kulturforståelse samt Almen Sprogforståelse (AP)

Direkte tlf.: 20 34 36 17

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.