Artikel

Sådan kan du styrke fagligheden for talentfulde og højtbegavede elever

Hvordan kan man didaktisk planlægge et onlineforløb, der udfordrer og udvikler elever med særligt potentiale? Hvordan sikrer vi en fleksibilitet i forløbene, som taler ind i elevernes hverdag.

Det er nogle af de spørgsmål, som to projektdeltagende erhvervsskoler var nysgerrige på - og som dannede grundlag for 4 konkrete forløb.

Sociale- og sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens og IBC deltog i perioden 2017 - 2019 i FOU-projektet "Udvikling af nye indsatser og tiltag for talenter og højtbegavet elever".

De to skoler udviklede og afprøvede i projektperioden omfattende digitalt undervisningsmateriale. Beskrivelser af fire af undervisningsforløbene herfra gøres nu tilgængelige for andre skoler, der ønsker inspiration til at gøre en målrettet indsats for elever med særligt potentiale.

 

Hvem er de talentfulde og højtbegavede elever?

For de deltagende skoler var det første skridt at identificere de særligt talentfulde og højtbegavede elever. Skolerne valgte at udpege gruppen af elever, der har særlig vilje, engagement og nysgerrighed. Anbefalingen er, at det altid skal være elevernes eget valg, om de deltager på særligt tilrettelagte talentforløb. En tydelig forventningsafstemning giver de bedste betingelser for gode og udbytterige forløb. Eleverne skal forberedes på, at deltagelse kræver en særlig indsats af dem.

 

Materiale på højt fagligt niveau

Marlene Rask, Uddannelsesleder på IBC fortæller, at hovedformålet med at udvikle nye forløb naturligvis var, at give faglige udfordringer til elever med særligt potentiale. Et særligt krav til materialeudviklingen var, at aktiviteter og forløb skulle kunne afvikles både synkront og asynkront med den ordinære undervisning. Eksempelvis kunne det være opgaver til elevernes forberedelse inden undervisning - eller at sørge for at give eleverne adgang til ekstra materiale om et givent emne.

 

Om digitalisering af undervisning

Gennem projektperioden har det vist sig, at online-medier er velegnede til at understøtte undervisningsdifferentiering og talentforløb. Det frigør underviserne for tavleundervisningstid, så der blev mere tid til individuel coaching og undervisning.

Brug af online-medier i undervisningen kan fint understøtte gode relationer, både elev-lærer og elev-elev-relationer, hvilket har en positiv indflydelse på elevernes læringsudbytte. Det digitale undervisningsmateriale kan mere eller mindre systematisk suppleres med individuel coaching, hvor det faglige stof bliver drøftet, perspektiveret og underbygget med henblik på en dybere forståelse. Den individuelle vejledning kan også foregå i forbindelse med casearbejde eller andre aktiviteter.

Kristina Ringkjøbing, Uddannelseschef på IBC, fortæller, at digitalisering af undervisningen kræver en helt særlig tilvænning for lærere, der er vant til at undervise på andre måder. Erfaringen fra projektet er, at hvis lærere først har gennemført og afprøvet at arbejde med digitale undervisningsforløb og læring gennem digitalisering, så oplever de det som meningsfuldt. I projektforløbet var det et vilkår, at materialeudvikling skulle være digital. Men der opstod hurtigt kvalificeret dialog mellem underviserne om den digitale didaktik - og om hvordan, hvornår og til hvem digitale undervisningsforløb ville være en gevinst.

Desuden er det en ekstra bonus, at hvis der udvikles online-materiale, der udfordrer de særligt talentfulde elever, er det også en fordel for de regulære elever, da der bliver frigivet mere tid til individuel coaching.

 

4 forløb - til inspiration for andre skoler

Som del af projektet blev der udviklet undervisningsmateriale med omfang fra 2-4 timer til 1-2 uger. Projektskolerne haft stor glæde af at bruge og indlejre dele af det omfattende materiale fra videnscenterportalen.dk, som ligger frit tilgængeligt for alle erhvervsskoler.

Nedenfor finder du beskrivelser af fire forløb. Forløbene kan forhåbentlig give andre skoler inspiration til, hvordan forløb kan opbygges, struktureres og gennemføres, så fagligheden for talentfulde og højtbegavede elever kan styrkes.

Kreditering

Marlene Rask, Uddannelsesleder, IBC

Kristina Ringkjøbing, Uddannelseschef, IBC

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.